Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Jurkowska (Wszechnica Przedsiębiorczości AGNES) , z siedzibą w Gowinie 84-200, ul. Jaśminowa 4.
Przy składaniu zlecenia tłumaczenia podanie imienia i nazwiska oraz adresu jest obowiązkowe w celu wprowadzenia tych danych do repertorium tłumacza przysięgłego (wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego). Powyższe wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późniejszymi zmianami).
Zebrane dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane.
Podanie nr telefonu, cech dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale może być niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane, na wyraźne żądanie, zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia lub, w przypadku braku takiego żądania, zostaną zachowane na wypadek realizacji kolejnych zleceń.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania zlecenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci kopii dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane i przetwarzane do czasu wystosowania sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą. Na wyraźne żądanie zostaną usunięte bezpośrednio po odbiorze wykonanego zlecenia / zamówienia.

W przypadku wystawiania faktury za usługę tłumaczenia, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na podatników taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Masz prawo żądania od administratora: dostępu do dotyczących Ciebie danych, dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu, zmiany tych danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania zlecenia.
Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

HTML Generator